Eszközök
Nyitólap Szolgáltatásaink Közszolgáltatások Tájékoztató a fogyasztói tartozások jogi következményeiről
2024. július. 21. vasárnap

Tájékoztató a fogyasztói tartozások jogi következményeiről

 
Tisztelt Ügyfeleink!

Budapest főváros területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182., cégjegyzékszám: 01-09-466334)
 
Az ingatlantulajdonos, a 72/2013. (X. 14.) Fővárosi önkormányzati rendeletének 17. és 18. §-ában előírtak szerint az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-mennyiség alapján közszolgáltatási díjat fizet. A közszolgáltatási díjat tartalmazó számlák ellenértékét az ingatlantulajdonos a számla fizetési határidején belül köteles megfizetni. Ezen számlákat társaságunk 2024. január 1-től nulla naposan a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére engedményezi!

Az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 44/E. paragrafusa szerint:
  1. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség határidejének elmulasztása esetén díjhátralék keletkezik, amely az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamattal, valamint a behajtás egyéb költségeivel együtt adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
  2. A díjhátralék keletkezését követő 30 (harminc) napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban: követelés jogosultja) felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére a jogkövetkezményekről történő tájékoztatás mellett.
  3. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. (kilencvenedik) nap elteltével a követelés jogosultja a díjhátralék, a késedelmi kamat és az egyéb költségek adók módjára történő behajtását kezdeményezi. (Az adók módjára történő behajtás során eljáró hatóság a települési/kerületi önkormányzat jegyzője.)
  4. A települési önkormányzat jegyzője – a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül – a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a települési önkormányzat jegyzője 8 (nyolc) napon belül átutalja a követelés jogosultjának.
  5. Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától vagy vagyonkezelőjétől kell behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.

Társaságunk – a nulla naposan nem engedményezett – díjhátralék keletkezését követő 30. (harmincadik) és 60. (hatvanadik) napon belül fizetési felszólítást küld(ött) a fogyasztónak, melyben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot, továbbá a fizetési felszólítás kapcsán felmerülő adminisztrációs költségeket érvényesíti.

Adók módjára történő behajtás kezdeményezése esetén – 90 (kilencven) nap elteltével – a díjhátralék, az egyéb költségek és az adóvégrehajtásban alkalmazott késedelmi pótlékkal azonos mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra.
A fentiek nem vonatkoznak azon vízfogyasztás alapján számított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásból származó díjhátralékokra, mely követeléseket társaságunk közbeszerzési eljárás keretében 2023. december 31-ig a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-re (a továbbiakban: DBF) engedményezte, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásból származó díjhátralékokra, mely követeléseket társaságunk 2023. június 1-től, illetve 2024. január 1-től a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-re (a továbbiakban: DHK) engedményezi. (Hogy az Ön követelése engedményezve van-e és ha igen, kire, arról a számlákon, a „Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk” alatt kap tájékoztatást.) Ezen díjhátralékokra vonatkozó kintlévőség kezelésében a DBF, illetve a DHK jár el.

Az engedményesek elérhetőségei
(ügyfélszolgálati irodáik elérhetőségei a honlapjukon megtalálhatók):
Név
Cím
E-mail
Honlap
Telefon
DBF*
1119 Bp., Vahot u. 8.
06 (1) 414 5000
DHK
1116 Bp., Kalotaszeg u. 31.
06 (1) 485 4009

* Az engedményes megbízottjának (Díjbeszedő Holding Zrt.) az elérhetőségei kerültek feltüntetésre.

Az engedményesek bankszámlaszámai:
Név
Bankszámlaszám
Díjbeszedő Holding Zrt.
FHB Bank Zrt. 18203332-06001843-40010032
DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
MBH Bank Nyrt. 10300002-20113025-70143285
oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat