Eszközök
Nyitólap Szolgáltatásaink Közszolgáltatások Tájékoztató a fogyasztói tartozások jogi következményeiről
2023. december. 01. péntek

Tájékoztató a fogyasztói tartozások jogi következményeiről

Tisztelt Ügyfeleink!

Budapest főváros területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult közszolgáltató az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182., cégjegyzékszám: 01-09-466334)

Az ingatlantulajdonos, a 72/2013. (X. 14.) Fővárosi Közgyűlés rendeletében előírtak szerint az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-mennyiség alapján közszolgáltatási díjat fizet. A közszolgáltatási díjat tartalmazó számlák ellenértékét az ingatlantulajdonos a számla fizetési határidején belül köteles megfizetni.

Az 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 44/E. paragrafusa szerint:

  1. A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség határidejének elmulasztása esetén díjhátralék keletkezik, amely az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamattal, valamint a behajtás egyéb költségeivel együtt adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
  2. A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban: követelés jogosultja) felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére a jogkövetkezményekről történő tájékoztatás mellett.
  3. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. nap elteltével a követelés jogosultja a díjhátralék, a késedelmi kamat és az egyéb költségek adók módjára történő behajtását kezdeményezi. (Az adók módjára történő behajtás során eljáró hatóság a települési/kerületi önkormányzat jegyzője.)
  4. A települési önkormányzat jegyzője - a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül - a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a települési önkormányzat jegyzője 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának.
  5. Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától vagy vagyonkezelőjétől kell behajtani. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.

Társaságunk a díjhátralék keletkezését követő 30. és 60. napon belül fizetési felszólítást küld a fogyasztónak, melyben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot, továbbá a fizetési felszólítás kapcsán felmerülő adminisztrációs költségeket érvényesíti.

Adók módjára történő behajtás kezdeményezése esetén, (90 nap elteltével) a díjhátralék, az egyéb költségek és az adóvégrehajtásban alkalmazott késedelmi pótlékkal azonos mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra.

A fentiek nem vonatkoznak azon vízfogyasztás alapján számított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásból származó díjhátralékokra, mely követeléseket társaságunk közbeszerzési eljárás keretében 2022. december 31-ig engedményezte a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-re. (Hogy az Ön követelése engedményezve van-e, arról a számlákon, a „Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk” alatt kap tájékoztatást.) Ezen díjhátralékra vonatkozó kintlévőség kezelésében a Díjbeszedő Faktorház Zrt. jár el.

Engedményes neve: Díjbeszedő Faktorház Zrt.
Cím: 1119 Budapest, Vahot u. 8.
Engedményes Megbízottjának elérhetősége:
Díjbeszedő Holding Zrt.
Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei megtalálhatók a www.dbrt.hu honlapon
Telefon: 06-1-414-5000, e-mail: dbrt@dbrt.hu
Bankszámlaszám: FHB Bank Zrt. 18203332-06001843-40010032

oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat