Eszközök
Nyitólap Közérdekű adatok 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) közzétételi listák Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2024. június. 18. kedd
  Adat Megjegyzés
Info tv.
II  / 1.
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
    
 
Info tv.
II  / 2.
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
  
Info tv.
II  / 3.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
  
Info tv.
II  / 4.
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
  
Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
Info tv.
II  / 5.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
   
 
Info tv.
II  / 6.
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
  
 
Info tv.
II  / 7.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
  
Info tv.
II / 8.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
 
Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
Info tv.
II  / 9.
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
  
Info tv.
II  / 10.
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
 
 
Info tv.
II  / 11.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
  
 
Info tv.
II  / 12.
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
  
Társaságunknál nincs ilyen.
Info tv.
II  / 13.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
  
 
Info tv.
II  / 14.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
  
 
Info tv.
II  / 15.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
  
 
Info tv.
II  / 16.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 
Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
  
Info tv.
II  / 17.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 
Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
  
Info tv.
II / 18.
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
  
Info tv.
II  / 19.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
  
Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
Info tv.
II  / 20.
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
 
Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
  
Info tv.
II  / 21.
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
 
Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
  
Info tv.
II  / 22.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 
Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
  
Info tv.
II  / 23.
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
  
Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
Info tv.
II  / 24.
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 
Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
Info tv.
II  / 25.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
  
Az FTSZV Kft. szempontjából ezen adatszolgáltatás nem releváns
oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat